Rusza rządowy program „WYPRAWKA SZKOLNA” 2014.

Kto może starać się o dofinansowanie do podręczników:

– uczniowie, którzy w roku szkolnym, 2014/2015 rozpoczynają naukę w klasach II, III i VI
– uczniowie klas IV – VI posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:
• słabowidzących,
• niesłyszących,
• słabosłyszących,
• z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
• z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
• z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,
– dochód na jednego członka w rodzinie nie przekracza kwoty 539zł.
– gdy dochód przekracza kwotę 539zł, ale rodzina kwalifikuje się do pomocy na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej

Wnioski do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie www.psp17.pl.

Uzupełnione wnioski o dofinansowanie należy składać w sekretariacie szkoły, który czynny jest w okresie wakacyjnym we wtorki i piątki od 9.00 do 13.00.

Pobierz wniosek