W tym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego projektu edukacyjnego Materia Baterii. Projekt dotyczy odpowiedzialnego postępowania z bateriami i akumulatorami. Organizatorem projektu jest Fundacja Partnerstwo dla Środowiska z siedzibą w Krakowie.

W ramach projektu został powołany 10 osobowy Szkolny Eko-zespół składający się z uczniów kl. V b i VI a. W ramach projektu Eko-zespół realizował zadania zgodnie z regulaminem projektu.

Były to następujące zadania:

1.Etap 1- nauka
a) opracowaliśmy szkolny kodeks postępowania z bateriami
b) przygotowaliśmy prezentację multimedialną n/t baterii dla innych uczniów szkoły

2. Etap 2- badanie
a)opracowaliśmy i przeprowadziliśmy ankietę badającą poziom wiedzy n/t baterii wśród mieszkańców dzielnicy

3. Etap 3- zbiórka
a) opracowaliśmy w postaci plakatu punkty zbiórki zużytych baterii w Wałbrzychu
b)zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy w szkole akcję ekologiczną- zbiórkę zużytych baterii

4. Etap 4- szerzenie wiedzy
a) wśród uczniów klas nauczania zintegrowanego przeprowadziliśmy zajęcia n/t baterii
b)zorganizowaliśmy wewnątrzszkolny konkurs plastyczny n/t baterii dlakl. IV-VI
c) promowaliśmy wiedzę n/t baterii na stronach internetowych.
Wykonując zadania w poszczególnych etapach bardzo dużo nauczyliśmy się. Wzbogaciliśmy swoją wiedzę n/t baterii, która wcześniej, jak się okazuje była uboga.

Wszyscy, którym zależy na zdrowym środowisku, dbają o swoje i innych zdrowie powinni zapamiętać:

1. Baterie to odpady niebezpieczne – zawierają metale ciężkie (ołów , rtęć, kadm, lit, nikiel), kwasy, które mają właściwości żrące i korozyjne. Substancje te stanowią zagrożenie dla naszego zdrowia i środowiska!!! Metale ciężkie są uznawane za substancje rakotwórcze!!!

Szkodliwe działanie metali ciężkich na organizm człowieka:

Ołów

właściwości mutagenne (powoduje zmiany w komórkach)
toksyczne działanie na układ nerwowy
obniżanie płodności
zaburzenia owulacji
choroby nerek
dysfunkcjonalność przewodu pokarmowego
zaburzenia układu sercowo – naczyniowego
ołowica

Rtęć

działanie na ośrodkowy układ nerwowy
ujemny wpływ na błonę komórkowa poprzez jej blokowanie
uszkodzenia nerek
nadciśnienie
deformacja kości
osłabienie ostrości wzroku i słuchu
osłabienie pamięci i koordynacji ruchów

Kadm
zaburzenia pracy nerek
zaburzenia układu rozrodczego
deformacja kości
usuwanie cynku z tętnic, co może prowadzić do miażdżycy

Lit
toksyczność
zatrucia układu nerwowego
zaburzenia układu sercowo – naczyniowego
biegunki, nudności, wzdęcia, bóle brzucha, ślinotok
trądzik, suchość skóry, owrzodzenia, wypadanie włosów
niedoczynność gruczołu tarczycy
nadczynność gruczołów przytarczycznych
Nikiel
uszkodzenia błony śluzowej
zmiany w szpiku kostnym
obniżenie poziomu magnezu
odczyny alergiczne
2. Zużytych baterii nie wolno wrzucać do śmieci – obowiązkowo należy oddzielać wszystkie baterie od pozostałych odpadów!!!

„Niekontrolowane pozbywanie się zużytych ogniw prowadzi do zanieczyszczenia gleb i wód gruntowych metalami ciężkimi. Obecność baterii w odpadach komunalnych, które są następnie unieszkodliwiane poprzez składowanie, kompostowanie lub spalanie w spalarniach odpadów prowadzi do podwyższenia zawartości metali ciężkich w ściekach składowiskowych, kompostach a także w popiołach, żużlach i wypełnieniach filtrów ze spalarni odpadami.” Przykłady procesów recyklingu baterii w Polsce
3. Zużyte baterie należy wrzucać do pojemników do tego celu przeznaczonych w punktach zbiórki na terenie miasta – zostaną one przeznaczone do recyklingu.

4. Najlepszą alternatywą dla baterii jest używanie prądu elektrycznego z sieci (nieużywanie urządzeń na baterie, które mają odpowiedniki na prąd z gniazdka). Choć oczywiście nie zawsze są takie możliwości.

5. Alternatywami dla tradycyjnych baterii są przede wszystkim akumulatory.
Rozróżnia się kilka ich rodzajów: ołowiowe, niklowo- kadmowe, litowo- jonowe, niklowo – wodorkowe.

6. Używanie akumulatorów zmniejsza liczbę baterii wymagających unieszkodliwienia, ale 80% z nich zawiera substancje niebezpieczne takie jak kadm, nikiel, znane ludziom jako związki rakotwórcze, i dlatego muszą być usuwane w bezpieczny sposób.

7. Ciekawostką jest to, że pojawiają się urządzenia zasilane za pomocą małych solarów słonecznych, czy też np. latarki zasilane za pomocą dynama.

8. Powinno się wyciągać baterie z urządzeń, z których przez dłuższy czas nie korzystamy.

9. Należy ustawicznie pogłębiać swoją wiedzę na temat postępowania z bateriami – pomożesz sobie, innym, a przede wszystkim środowisku.

10. Bierz udział w zbiórkach zużytych baterii organizowanych np. przez naszą szkołę.

Czy to jest trudne do wykonania!??? Raczej nie!!!
Robiąc tak niewiele, możemy ochronić wodę, glebę i swoje zdrowie przed zniszczeniem!!!

Opala Małgorzata